กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนารีรัตน์ ประทีบทอง
ครู คศ.3

นางสาวนุจรีย์ ขุนอินทร์
ครู คศ.2

นางสาวหัทยา บุญสุข
ครู คศ.1