คณะผู้บริหาร

นายสุจินต์ หล้าคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปาณิสรา รองเมือง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา