คณะผู้บริหาร

นายสุจินต์ หล้าคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางณัฐนี ศิริพร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา