สนับสนุนทางการศึกษา

นางสาวนุจรีย์ ฤทธิเดช
พนักงานสนับสนุนการสอน

นายบุญมา จันทร์เพ็ง
นักการภารโรง