ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น

ชั้นปี

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาตอนต้น

ม.1

25

15

40

ม.2

6

23

29

ม.3

28

30

58

รวม

59

68

127

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.4

26

32

58

ม.5

20

25

45

ม.6

31

30

61

รวม

77

87

164

รวมทั้งสิ้น

136

155

291