ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม  ตั้งอยู่ที่   หมู่ที่ 1   ตำบลโนนปูน  อำเภอไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ   33180โทรศัพท์   08-8591-1069   Email address : noonpoon.nuch8209@gmail.com 

Website : http://nonpoonschool.com

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ   อำเภอเมือง    จังหวัดศรีสะเกษ   เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จำนวน 12 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ จำนวน  38  ไร่  3  งาน 50  ตารางวา

 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม  เป็นโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่ที่    บ้านกันตรวจหมู่ที่ 1   ตำบลโนนปูน    อำเภอไพรบึง    จังหวัดศรีสะเกษ     โดยความคิดริเริ่มของ  นายสนั่น   ไสว  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม (ตำแหน่งในขณะนั้น)    ร่วมกับสภาตำบลโนนปูน โดยตั้งเป็นสาขาของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   เมื่อปีการศึกษา 2536  ชื่อว่า โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สาขาดินแดง 

 ต่อมาได้แยกตำบลใหม่ เป็นตำบลโนนปูน โดยสภาตำบลโนนปูน ได้อนุมัติให้ใช้ที่สาธารณประโยชน์ ป่าโนนปูน”  เนื้อที่จำนวน  38  ไร่  3  งาน 50  ตารางวา    และได้เปิดทำการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   โดยอาศัยศาลาวัด  - บ้านแดง   เป็นที่เรียนชั่วคราว มีนักเรียนรุ่นแรก  20   คน    มีลูกจ้างชั่วคราว  ทำหน้าที่เป็นครู   2   คน  และนักการภารโรง   จำนวน  1  คน   มีนายยุทธนา   เจริญยุทธ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   เป็นผู้ดูแลสาขา พ.. 2537   โรงเรียนได้สร้างอาคารชั่วคราว  1 หลัง ห้องน้ำ  2  ที่ 1 หลัง   ใช้งบประมาณ 45,000   บาท     โดยใช้เงินอุดหนุนและเงินบริจาค

.. 2538 โรงเรียนได้สร้างอาคารชั่วคราว 3 ห้องเรียน 1 หลัง ใช้งบประมาณ  55,000 บาท โดยใช้เงินอุดหนุนและเงินบริจาคมีนักเรียน  ทั้งสิ้นประมาณ  75  คน    ครูและลูกจ้างชั่วคราว    จำนวน  4   คน

.. 2539   นายยุทธนา   เจริญยุทธ    ได้รับคำสั่งย้ายจากรมสามัญศึกษา   ให้ไปดำรงตำแหน่ง    ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   อำเภอขุนหาญ    จังหวัดศรีสะเกษ  โรงเรียนจึงแต่งตั้งให้   นายพงษ์อนันต์   ธรรมศิริ  ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลสาขา    และได้ปรับปรุงสภาพอาคารสถานที่   และบริเวณ   ให้สวยงามเป็นระเบียบและติดตั้งกระแสไฟฟ้า   เพื่อใช้ในการเรียนการสอนใช้งบประมาณจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  และ กรป.กลาง ศรีสะเกษ    

ก่อสร้างถังประปาประจำหมู่บ้าน  งบประมาณ 250,000 บาท   ขณะเดียวกันก็ได้รับความช่วยเหลือ  จากโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   ได้ส่ง คณะครู อาจารย์  ไปช่วยสอนเพิ่มเติม   ภาคเรียนละ  7   คน โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  สาขาตำบลดินแดง    โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   ลงวันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2540   ชื่อ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม  โดย

มี นายสนั่น  ไสว   ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม    ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน  และกรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียน ให้   นายพงษ์อนันต์   ธรรมศิริ  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  โรงเรียน โนนปูนวิทยาคม  ณ วันที่  28   ตุลาคม   พ.ศ.  2540   กรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียน
นายจิรศักดิ์  ปราบเสียง   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โนนปูนวิทยาคม  ณ วันที่ 
28   ตุลาคม   พ.ศ.  2550    ปัจจุบัน  นายสุจินต์  หล้าคำ   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม