กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประยูร สายเเก้ว
ครู คศ.3

นายเศษฐา ทองบาง
ครูอัตราจ้าง