กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจีระจุลวัฏฏ ได้เลิศ
ครู คศ.2

นายปฏิญญา สุขเฉย
ครู คศ.1