กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายทินกร ไชยพิมพิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวรัตนาภรณ์ เศษคึมพงษ์
ครู คศ.1

นายสุขเกษม คำแพง
ครูผู้ช่วย