กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายทินกร ไชยพิมพิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ