พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  (Mission)

1.          จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

2.          จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.          พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.          พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้และมีคุณธรรม

5.          พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

จุดมุ่งหมาย  (Goals)

1.          โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.          โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและความต้องการ

3.          ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.          ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

5.          นักเรียนมีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้และมีคุณธรรม