กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนิตยา อุปชีวะ
ครู คศ.2

นางพีริยาพร ฉิมพาลี
ครู คศ.2

นางสาวธาดา อสิพงษ์
ครูอัตราจ้าง