ข่าวประชาสัมพันธ์
บทคัดย่อ คู่มือโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560
คู่มือโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

นางปาณิสรา     รองเมือง

ตำแหน่งรองผู้อำนวยชำนาญการ

วิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียน โนนปูนวิทยาคม

คู่มือโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม

ประจำปีการศึกษา 2560

คำนำ

 

             การเตรียมผู้เรียนให้พร้อมในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง จะต้องส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการทำงาน ทักษะการดำรงชีวิต และที่สำคัญจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะ รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้เป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีคุณสมบัติดังกล่าว โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนา 4H ได้แก่ Head (พัฒนาสมอง) Heart (พัฒนาจิตใจ) Hand (พัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health (พัฒนาสุขภาพ)ให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มุ่งหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูปรับบทบาทการสอนเพื่อเอื้อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสมากขึ้นในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีปฏิสัมพันธ์และรู้จักการทำงานเป็นทีม ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งมีโอกาสได้พัฒนาจิตใจให้เห็นคุณค่าของการเป็นคนดี ทำความดี ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น และสังคมส่วนรวม สถานศึกษาจำเป็นต้องปรับโครงสร้างเวลาเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายจัดตารางเรียนให้เหมาะสมและเอื้อกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

             ผู้วิจัยได้จัดทำหนังสือคู่มือโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เล่มนี้ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านโดยมุ่งหวังว่าจะเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุความมุ่งหมายของโครงการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการทำงาน ทักษะการดำรงชีวิต และที่สำคัญเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดีต่อไป

 

                                                                    นางณัฐนี   ศิริพร


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2561,13:18   อ่าน 963 ครั้ง